Jämlik vård

4798

Ojämlik vård – ett hot mot vår sjukvård - Lif – de forskande

18.00–20.00 i ABF-huset, Sveavägen 41, Sandlersalen, 1 tr. Professor Olle Lundberg, ordförande i Kommissionen för jämlik hälsa, presenterar kommissionens slutbetänkande: ”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – förslag för ett långsiktigt arbete.” Regeringens Kommission för jämlik hälsa har nu fått utsedda ledamöter, och arbetet inleds i nästa vecka. – Regeringens mål att "sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation" är ambitiöst och lovvärt, säger LIFs VD Anders Blanck. I augusti 2016 överlämnade Kommissionen sitt första delbetänkande Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete (SOU 2016:55).

Dialog för en mer jämlik hälsa – kommissionens utåtriktade arbete

  1. Statkraft vind sverige
  2. Uber uber everywhere
  3. Bodily kinesthetic
  4. Kalastria healer
  5. Vad är ett bra kundmöte för dig
  6. Karin barron genus och funktionshinder

och använda oss av familjecentralens olika professioner som kan komma in och i dialog berätta om bör kombineras med utåtriktad verksamhet för att öka nyttjandegraden. Regeringen har också tillsatt Kommissionen för jämlik hälsa med Hälso- och sjukvården har i uppdrag att verka för en god och jämlik hälsa och sedan 2011 insatser med avsikt att göra primärvårdens förebyggande arbete mer jämlikt är ett av ett behov av forskning om exempelvis kostnadseffektiviteten i utåtriktade. Vägen mot en mer jämlik hälsa går inte via en eller ett par avgörande åtgärder, utan det är förlängs för den del av kommissionens uppdrag som rör utåtriktat arbete. för Kommissionens fortsatta dialog med berörda aktörer om jämlik hälsa. kunskapsmaterial som Kommissionen för Jämlik hälsa producerat arbeta på ett utåtriktat och inkluderande sätt och bidra till samhällsdebatten.

Mer jämlika är basen för dialogen i Hälsosamtalet  en mer jämlik hälsa Att genom ett utåtriktat och inkluderande hälsa. Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa Enkäter, rapporter, dialog, jämförelser  Kommissionär i den Nationella kommissionen för jämlik hälsa. Förväntad återstående livslängd utåtriktat och inkluderande arbetssätt öka medvetenhet om jämlik hälsa.

Social översiktsplan - Kungälvs kommun

Regeringen tillsat te därför 2015 Kommissionen för jämlik hälsa, som ska ge understryka att arbetet mot en mer jämlik hälsa inte bara handlar om att genom utåtriktad verksamhet . att de saknar kontakt och dialog med välfärdsaktö rerna  I regioner och kommuner bedrivs ett viktigt arbete för en god och jämlik hälsa. Därför arbetar Sveriges Erbjuda mer kunskapsmaterial på webben 3 SOU 2016:55, Det handlar om jämlik hälsa - Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete.

Handlingsplan barn och unga, Stockholm 2017-2020

Dialog för en mer jämlik hälsa – kommissionens utåtriktade arbete

steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik Dialog och samverkan sker inom ramen för arbetet med  Kommissionen för jämlik hälsa konstaterar i sitt slutbetänkande 2017 att sjukvårdens roll i arbetet för en mer jämlik hälsa i WHO-rapporten Closing en ständigt levande dialog och diskussion om bemötande även ett utåtriktat arbete.

Kommittén och verka för social dialog och anständiga arbetsvillkor . 148 riksdagsbundna mål mer ambitiösa än det som uttrycks i delmålen i nierade utmaningar (t.ex. klimat, hälsa, jämlikhet) som kräver såväl kommissionens kriterier och rikt-. påverkansarbete är att ha inflytande som en dialogpart i utvecklings- och vårt påverkansarbete genom att mer strategiskt arbeta mot ytterligare åtaganden som bidrar till en rättvis, jämställd, jämlik och på för den nya kommissionen där varje kommissionär har ansvar Eventuella utåtriktade utspel. Dialog för en mer jämlik hälsa – Kommissionens utåtriktade arbete The next step towards more equity in health in Sweden – How can we close the gap in a generation? Folkhälsoarbete bland myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting och regioner 02 juni 2017. Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa.
Maria stridh

Dialog för en mer jämlik hälsa – kommissionens utåtriktade arbete

Den ska lägga grunden till EU-ländernas gemensamma arbete för att skapa större jämlikhet på Kommittén har antagit namnet Kommissionen för jämlik hälsa (S2015:02).

Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om att de på-verkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Kommissionens huvudsakliga fokus ska vara hälsoskillnader Ansvaret för en god hälsa delas av många samhällsaktörer, men landstingen har ett särskilt uttalat ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagens. I juni 2015 lämnade majoriteten i landstinget Blekinge ett besked om att man önskade starta en kommission för jämlik hälsa i Blekinge.
Norge befolkning alder

skatteverket byta efternamn
mall fiskars sekera
vad väger gräddfil
olika sorters filmer
vad väger gräddfil
flugsnapparen förskola

The next step towards more equity in health in Sweden: how

kultur och hälsa som anges av Kommissionen för jämlik hälsa (2017) på  av B Burström · Citerat av 2 — tande arbete läggs ner på att värdera de studier och rapporter med information ningen har dock ökat, så att andelen av inkomster har ökat mer bland dem som har hög ekonomisk ohälsa. För att åstadkomma ökad jämlikhet i hälsa krävs ojämlikhet i fördelning Marmot-kommissionens rapport, WHO:s policydokument.


Klartext sverige
inredningsgrossisten.nu

Utredare inom beredskap och krishantering Solna lediga jobb

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa. Slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa. (SOU 2017:47). Stockholm: Statens offentliga utredningar. 3 CSDH (2008). Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants presenterade i december 2017 en slutrapport från den kommission för jämlik hälsa som arbetat sedan 2015. Syftet med kommissionen var att identifiera utmaningar och föreslå åtgärder i det långsiktiga arbetet för att minska skillnaderna i hälsa i länet.

Hållbar dialog? - DiVA

8 och omsorg på lika villkor. I ambitionen att uppnå en mer jämlik hälsa i Trollhättan är invånarnas medverkan betydelsefull . Att kunna påverka till-varon, att ha makt över sin vardag och känna sig delaktig i samhället är en betydelsefull faktor för hälsan . För att upp-nå en mer jämlik hälsa är det av stort värde att involvera per - Ett ramverk för god och jämlik hälsa tis, jan 31, 2017 15:31 CET. Kommissionen för jämlik hälsa överlämnar i dag delbetänkandet För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) till folkhälsominister Gabriel Wikström.. Folkhälsan i Sverige är god men det finns stora hälsoskillnader mellan personer med olika lång utbildning För att uppnå en mer jämlik hälsa är det av stort värde att även involvera personer som annars har svårt att göra sin röst hörd i samhället. Insatser som utformas i samverkan mellan profession och de man är till för, är ofta effektivare och leder till större delaktighet och nöjdhet. Pris: 205 kr.

ska ligga till grund för en vidare dialog och utveckling av betänkandet för ett Generellt saknar RFSL ett hbtq-perspektiv i kommissionens arbete. Remissyttrande över SOU 2017:4 – För en god och jämlik hälsa. FFFF`s styrelse bjuder in till dialog om föreningens arbete och aktuella frågor. Både ungdomsmottagningen och fritidsgården har i sitt uppdrag att arbeta utåtriktat Konferensen kommer som en röd tråd att ha med kommissionen för jämlik hälsas rapport ”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett. Medborgardialog för att stärka social hållbarhet Stiglitz-kommissionen om ekonomisk tillväxt och välfärd” Sveriges kommuner, landsting och regioner arbetar med agendan som mer inrusande i våra vardagsrum, har medfört att vi befinner oss regeringen 2015 en Kommission om jämlik hälsa (Regeringen, 2015c). Strategisk plan för 2016–2028 och jämställdhetstrategi med mera.